سبد خرید
0 آیتم اضافه شد
قیمت کل فاکتور : : تماس بگیرید
سبد خرید شما خالی می باشد !
بروز رسانی سبد خرید

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/winneral/public_html/modules/mod_sj_hk_minicart_pro/tmpl/default_list.php on line 25
پرداخت

بررسی وضعیت تولید، تجارت و اقتصاد مبلمان کشور، طی دو دهه اخیر

صنعت مبلمان از جمله صنایع اشتغالزا میباشد که اغلب به عنوان یک صنعت زود بازده و پرشتاب و داراي ارزش افزوده بالایی شناخته
شده است. در شرایط فعلی که کشور با معضل بیکاري روبروست، درصورت برنامه ریزي مناسب میتواند زمینه ساز اشتغال در کشور باشد.
صادرات محصولات چوبی اهمیت بسیاري در صادرات محصولات غیر نفتی دارد. و کسب سهم بیشتر از معاملات جهانی، قدرت نقش
آفرینی در سیاست جهانی را افزایش میدهد، که در کشورهاي توسعه یافته توجه زیادي به آن میشود و در نتیجه سود زیادي از این طریق
نصیبشان میشود. اما آمارهاي موجود حاکی از آن است که طی دو دهه گذشته میزان تولید و درنتیجه آن، میزان صادرات و واردات داراي
افت و خیز فراوان بوده است. طی سالهاي اخیر تولید و صادرات مبلمان جاي خود را به واردات و کاهش تولید داخلی مبلمان داده است. به
طوريکه از سال 84 تا 91 میزان واردات چند برابر میزان صادرات مبلمان از کشور بوده است و خوشبختانه از سال 92 تا 94 میزان صادرات
نسبت به واردات اندکی بهبود یافته است. به طور کلی طی بیست و پنج سال گذشته تاکنون میزان واردات به صادرات مبلمان کشور تقریبا
دو برابر بوده است. این در حالیست که بیش از هفتاد درصد بازار مبلمان ایران در اختیار کشورهاي خارجی بوده است. درصورتی که تولید
کنندگان داخلی علاوه بر قادر بودن به تامین نیاز بیش از نود درصدي مصرف بازار بوده و توانایی تولید و صادرات مبلمان به خارج از کشور
را داشتهاند. علت این امر را به طور خلاصه میتوان در تحریمهاي وضع شده در قبال ایران، از دست دادن بازار بین المللی مبلمان بنابه
دلایلی و قطعا مهمتر از همه فاصله گرفتن علم و فنآوري دانشگاه از صنعت و تولید سنتی مبلمان و بی توجهیهاي مسئولین در قبال ایجاد
زیرساختهاي مناسب و اعطاي وام و تسهیلات جهت فراهم آوردن امکانات تولید مبلمان مدرن دانست.