سبد خرید
0 آیتم اضافه شد
قیمت کل فاکتور : : تماس بگیرید
سبد خرید شما خالی می باشد !
بروز رسانی سبد خرید

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/winneral/public_html/modules/mod_sj_hk_minicart_pro/tmpl/default_list.php on line 25
پرداخت

بررسی وضعیت تولید، تجارت و اقتصاد مبلمان کشور، طی دو دهه اخیر-قسمت دوم

مقدمه

بررسی صنعت مبلمان بهویژه صنعت مبلمان چوبی کشور از آن جهت مورد تاکید و توجه قرار دارد که محصولات تولیدي این صنعت پس ازانقلاب صنعتی و پیشر فت توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی کشورها که با افزایش ثروت بسیاري از ملل همراه بوده است؛ از اهمیت خاصی در الگوي مصرف و رفاه مردمان در همه جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت برخوردار بوده است، و امروزه از این صنعت اغلب بعنوان یک صنعت زودبازده و پرشتاب یاد میشود تا جایی که درکشورهاي صنعتی سهم این صنعت از تولید ناخالص ملی به مراتب بالاتر از یک درصد بوده و از این رو به آن به صورت یک صنعت استراتژیک موثر در توسعه اقتصادي و صنعتی نگاه میشود (آقابابایی طاقانکی و نجفیان اشرفی، 1394 .)
صنعت مبلمان از جمله صنایع اشتغالزا میباشد که داراي ارزش افزوده بالایی است و در شرایط فعلی که کشور با معضل بیکاري روبروست، درصورت برنامهریزي مناسب میتواند زمینهساز اشتغال در کشور باشد. این صنعت علی رغم برخورداري از پیشینه مناسب در کشور، داراي ضعفهایی است که حضور آن در عرصه اقتصادي-صنعتی را با چالش هاي جدي مواجه ساخته است. ضعفهاي موجود در این صنعت نیز تابعی از وضعیت اقتصادي-تجاري کشور و نیز برگرفته از مؤلفههاي خاص صنعت بوده و شرایط نامناسبی را براي آن بهوجود آورده است
.( (ریاحی، 1391
با توجه به اهمیت موضوع، در ارتباط با شاخص و مدیریت بر صادرات محصولات مبلمان چوبی، در کشور مشخص شد که عدم شناخت از
بازارهاي جهانی، عدم برنامه ریزي استراتژیک، جهت توسعه صادرات مبلمان چوبی، عدم شناخت از سلایق و نظر مشتریان خارجی، عدم
ارتباط شرکتهاي ایرانی با خارج و کم بودن اطلاعات تولیدکنندگان از دانش صادرات به ترتیب در درجات اهمیت اول تاپنجم قرار گرفته و
با توجه به نزدیکی کلیه موارد به همدیگر، تمام زیر شاخصها اهمیت پیدا نمودند. این امر نشان میدهد که متأسفانه تولید کنندگان و صادر
کنندگان محصولات متنوع مبلمان چوبی از نظر اطلاع از مبانی علمی، فناوريهاي نوین تولید و در عین حال اصول علمی مدیریت علمی،
مدیریت محور در ضعف مفرط به سر برده و لذا به دلیل عدم آگاهی و استفاده از نظرات متخصصین و مشاورین آگاه نمیتوانند صادراتی
موفق نیز داشته باشند. این موضوع آشکار میسازد که اتحادیه و انجمن هاي صنفی موجود نقش اصلی و وظیفه واقعی خویش را در زمینه
.( برگزاري دورههاي آموزشی و ایجاد اطلاع رسانی بهدرستی انجام نمیدهند (تاج الدینی و همکاران، 1391
نیاز روز افزون جامعه بشري و وابستگی به وجود آمده، اهمیت صادرات غیر نفتی را صد چندان میکند. کسب سهم بیشتر از معاملات
جهانی، قدرت نقش آفرینی در سیاست جهانی را افزایش میدهد. صادرات یک انتخاب نیست و یک الزام است. صادرات محصولات چوبی
هم جزء صادرات غیر نفتی به شمار میرود که در کشورهاي توسعه یافته توجه زیادي به آن میشود و در نتیجه سود زیادي از این طریق
نصیبشان میشود. اما در کشورهاي در حال توسعه نظیر کشورمان، این بخش از صادرات هنوز نتوانسته آن جایگاه خود را پیدا کند که این
در نتیجه مشکلات و مسائلی میباشد که گریبانگیر این کشورها شدهاست. تغییر الگوي توسعه اقتصادي کشور بر مبناي گسترش صادرات و
سیاست گذاري متناسب با آن، همراه با هماهنگی لازم و کافی میان دستگاههاي دولتی و بخش خصوصی، یگانه مسیر تداوم بخشیدن به
رشد و توسعه اقتصادي است. با این حال هنوز این تفکر در جامعه جا نیفتاده و توسعه اقتصادي کشور کماکان با پیروي از شیوه جایگزینی
واردات ادامه دارد. اگر چه تغییر تفکر و شیوه سیاستگذاري به نفع گسترش صادرات در بخش دولتی ضرورتی غیر قابل انکار است، با این
حال ضرورت دارد که همزمان با این تغییرات، بخش خصوصی نیز از آموزش کافی براي حضور در بازارهاي بین المللی برخوردار گردد.

۲