سبد خرید
0 آیتم اضافه شد
قیمت کل فاکتور : : تماس بگیرید
سبد خرید شما خالی می باشد !
بروز رسانی سبد خرید

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/winneral/public_html/modules/mod_sj_hk_minicart_pro/tmpl/default_list.php on line 25
پرداخت

بررسی وضعیت تولید، تجارت و اقتصاد مبلمان کشور، طی دو دهه اخیر-قسمت سوم

وضعیت واحدهاي تولیدي صنعتی کشور
وضعیت واحدهاي صنعتی و تولیدي کشور به هیچ وجه مساعد نیست و آمارهاي سال 94 سرشار از خبرهاي بد تولیدي براي کارگران و واحدهاي تولید است. چرا که بر اساس آمار در سالی که گذشت، 10 هزار و 183 واحد معادل 29,5 درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار کردهاند و 9927 واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل 29 درصد کل واحدها را تشکیل می دهند و با 50 تا 70درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و به نظر میرسد در سال 95 هم با ادامه همین وضعیت رکود، و عدم تزریق کمک هاي دولتی بهاین واحدها، وضعیت بدتر هم بشود. آخرین گزارش مرکز آمار هم حکایت از این دارد که طی سالهاي 93 و 94 حداقل 166 هزار صنعتکاربیکار شده اند. بر اساس گذارش جدید مرکزآمار ایران سال 94 شمار شاغلان در بخش صنعت را 7 میلیون و 147 هزار نفر اعلام کرده32 درصد کل شاغلان کشور را شامل میشود. این در حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال 92 بیش از / است که 57 میلیون و 313 هزار نفر بوده که از کاهش 166 هزار نفري خبر میدهد، بهعبارتی خالص اشتغالزایی در بخش صنعت در دولت روحانیمنفی 166 هزار نفر بوده است. به این ترتیب است که وضعیت تولید روز به روز بدتر می شود و دولتیها هم با وجود همه شعارها و با وجوداینکه فعالیت دولت به 1000 روزه شدن نزدیک می شود، اقدام خاصی در این خصوص انجام نداده اند و هنوز هم واحدهاي تولیدي وصنعتی در شرایط بسیار نامطلوب به سر می برند و کارگران هم در بیکاري و بیحقوقی غوطه ورند و از تدبیر صنعتی دولت خبري نیست.مجلس دهم و دولت با رفع موانع تولید و تسهیل شرایط جذب سرمایه گذاري در کشور و تدوین قوانین مناسب میتوانند بستر و شرایط رونقاقتصادي را در جامعه فراهم کنند که این محور یک نیاز و اولویت مهم در مسیر توسعه کشور بوده و نیازمند توجه و برنامه ریزي گسترده درمسیر تحقق اهداف خود است. با توجه به ویژگی هاي ساختاري اقتصاد ایران، کسري بودجه هاي مکرر، بی انضباطی مالی دولت و آثار اخیرتحریم ها شامل افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات، افزایش قیمت دلار، رفتار غیرعقلایی بازار در مورد آثار تحریم ها وقوع پدیدهي رکود تورمی که یک از بدترین بیماري هاي اقتصادي به خصوص براي کشورهایی مانند ایران که وابسته به واردات مواد اولیه ي صنعتیو صادرات نفتی می باشد. همه این عوامل موجب خواهد گردید که کشور روبه رکود و تورم حرکت کرده و کارخانجات از تولید باز مانده ونهایتا باعث افزایش بیکاري خواهد گردید.