تعریف رنگ (دکوراسیون ، رنگ مبلمان)

تعریف رنگ (دکوراسیون ، رنگ مبلمان)

تعریف رنگ (دکوراسیون ، رنگ مبلمان) مبلمان وینرال | تولید کننده مبل راحتی

تعریف رنگ ( دکوراسیون ، رنگ مبلمان )

برای اینکه بتوان در مورد رنگ توضیحاتی را مبذول  کرد، قبل از هر چیز باید برای رنگ تاریخچه و همچنین تعریفی ارائه داد. در سال ۱۶۶۶ اسحاق نیوتن، دانشمند نامدار انگلیسی، کشف کرد که چنانچه نور خالص سفید از یک منشور عبور داده شود، به رنگهای قابل رؤیت تجزیه می شود. نیوتن همچنین کشف کرد که هر رنگ از یک طول موج منحصربه فرد تشکیل شده و قابل تجزیه به رنگ های دیگر نیست. آزمایشی های بعدی نشان داد که با ترکیب نورها میتوان رنگهای مختلف را ایجاد کرد. برای مثال، نور قرمز در ترکیب با نور زرد، رنگ نارنجی را به وجود می آورد. رنگی که بر اثر ترکیب دو رنگ دیگر به وجود آید را ترکیبی می گویند. بعضی از رنگهای، مثل زرد و ارغوانی، در صورت ترکیب شدن، همدیگر را خنثی می کنند و نور سفید می سازند. این رنگها را نیز رنگهای مکمل مینامند. همچنین خود رنگ در منابع علمی رنگ نوعی از ادراک تعریف شده است که از محیط اطراف توسط طول موجهای متفاوت نوری از طریق چشم جذب و توسط مغز تفسیر می شود. چشم انسان قابلیت دیدن رنگها را ندارد. نور بر سطوح میتابد و با انعکاسی به چشم وارد میشود و باعث تولید جریان الکتریکی در چشم میگردد که در مغز این جریان به رنگ ترجمه می شود. تشخیص سطوح رنگی مختلف توسط الگوهای متفاوت سیگنال های عصبی که توسط گیرنده هایی که در شبکیه وجود دارند تولید می شوند. این الگوها باعث تشخیص سطوح رنگی مختلف می گردند – همچنین رنگ در لغت نامه دهخدا اثر مخصوصی که در چشم ازانعکاسی اشعه ی نور در روی اجسام پدید آید بیان می شود.یکی از مهترین نکات در خرید مبلمان و دکوراسیون منزل این است که رنگ مبلمان خودتان را به درستی انتخاب کنید.