توسعه پایدار – تولید مبلمان

توسعه پایدار – تولید مبلمان

توسعه پایدار – تولید مبلمان مبلمان وینرال | تولید کننده مبل راحتی

توسعه پایدار – تولید مبلمان:

رشد بدون کنترل صنعت مبلمان و مصنوعات چوبی غالباً منجر به ناپایداری تولید این مصنوعات از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می گردد. تولید صنعت مبلمان در حال حاضر به یکی از مهمترین شاخه های صنعتی مولد اشتغال و ثروت در درون کشورهای در حال توسعه و نیز یکی از شاخه های مهم تجارت بین المللی تبدیل شده است. این صنعت حدود ۲ درصد از مبادلات تجاری جهان را به خود اختصاص داده است و هرساله میزان آن افزایش مییابد. تأثیرات مضر اجتماعی و زیست محیطی، به عنوان تهدیدی برای اکولوژی پایدار به حساب میآیند. کاهش مضرات تولید مبلمان نیازمند طراحی پایدار مبلمان است. ایده طراحی پایدار مبلمان، ناشی از مفهوم توسعه ی پایدار در صنعت مبلمان میباشد که به صورت زیر تعریف میشود:

«مدیریت و حفاظت اساسی از منابع طبیعی در جهت توسعه اقتصادی و برابری اجتماعی با هدف بهینه سازی طراحی پایدار مبلمان به جهت دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، بدون فدا کردن نسل های آینده جهت دستیابی به همان اهداف».

ارکان اصلی توسعه پایدارعبارتند از: حفظ محیط زیست، تساوی حقوق اجتماعی و کارایی اقتصادی برای حال و آینده.