صادرات مبل و تولید مبلمان

صادرات مبل و تولید مبلمان

صادرات مبل و تولید مبلمان 1160 770 مبلمان وینرال | تولید کننده مبل راحتی

صادرات مبل و نوآوری در صنعت مبلمان:

جهت صادرات محصولات مختلف صنعت مبلمان چوبی و دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی، ایجاد تغییرات و نوآوری در زمینه های مختلف فناوری تولید، بسته بندی، طراحی و حمل ونقل و غیره با هدف ارائه محصولاتی مشتری پسند، مطابق نیاز روز و در عین حال با قیمتی مناسب بسیار ضروری است. زیر شاخص های این بخش یعنی صادرات مبل عبارت اند از:

الف. نوآوری در تولید مبلمان پایدار

ب. نوآوری در کیفیت (کیفیت و ثبات کیفیت)

ج. نوآوری در فناوری و تکنولوژی در مبلمان داخل

د. نوآوری در بسته بندی

ه. نوآوری در طراحی