طراحی مبل و توسعه صنایع جانبی

طراحی مبل و توسعه صنایع جانبی

طراحی مبل و توسعه صنایع جانبی مبلمان وینرال | تولید کننده مبل راحتی

طراحی مبل و توسعه صنایع جانبی:

صنایع جانبی مانند صنایع تولید یراق آلات فلزی و پلیمری، رنگ و رزین، نساجی، شیشه سازی، واحدهای تولید چرم (طبیعی و مصنوعی) از جمله صنایعی محسوب می شوند که در کنار صنایع تأمین مواد اولیه چوبی، درزمینه ی افزایش ظرفیت طراحی، ارتقاء ارزش افزوده، افزایش دامنه ی تنوع محصول و بالاخره ارائه ی آمیزه یا ترکیب مناسبی از محصول در صنایع تولید مبلمان چوبی نقش مؤثری بازی می کنند. در این زمینه باید توجه داشت که از دیدگاه علوم بازاریابی، توان مدیریتی یک واحد تولیدی در زمینه طراحی و تدوین آمیزه محصول از جمله فاکتورهای کلیدی است که موفقیت شرکت در یک بازار رقابتی و دستیابی به بازدهی بیشتر را رقم میزند. متخصصین به نقل از کاتلر و کلر بیان میکنند که در زمینه صنایع تولید مبلمان، توان مدیریت در زمینه طراحی مبل و تدوین آمیزه محصول تا حد زیادی تحت تأثیر کمیت و کیفیت محصولات صنایع جانبی قرار داد؛ بنابراین میتوان نتیجه گیری نمود که وجود صنایع جانبی و گسترش کمی و کیفی این گروه صنایع به درستی از فاکتورهای تعیین کننده و تأثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان یک کشور محسوب می شوند. راتنازینگام و ایورز (۲۰۰۵) نیز صنایع جانبی قدرتمند مرتبط با صنعت مبلمان را یکی از فاکتورهای مؤثر در رشد و توسعه این صنعت میدانند.