نگهداری از مبلمان

نگهداری از مبلمان 1500 850 مبلمان وینرال | تولید کننده مبل راحتی

نگهداری از مبلمان

 

آباژور و چراغها :

۱. قبل از تمیز کردن جریان برق قطع شود.
۲. دو شاخه و سوکتها با پارچه خشک تمیز گشته و دقت فرمایید در پایان کاملاً خشک باشند.
۳. برق دستگاه را در جهت جلوگیری از برق گرفتگی قطع نمایید.
۴. محل اتصالات و دوشاخه را با دست و اشیای نمدار لمس ننمایید.
۵. در هنگام اتصال دو شاخه به پریز مکان دستگاه را جابجا ننمایید.

مبلمان ها و میز های کنار مبلی :

۱. از وارد نمودن وزن اضافه بر روی محصولات خودداری نمایید و از تکیه دادن اجسام سنگین به محصول که باعث خارج شدن آن
از وزن تعادل می شود خودداری نمایید.
۲. از ایستادن برروی محصول خودداری نمایید.
۳. دقت نمایید که محل قرار گرفتن محصول صاف و هموار باشد.
۴. با کشیدن و یا هل دادن محصول را جابجا ننمایید.
۵. سطح محصول را با آب سرد و یک مایع بشویید.
۶. در جهت نگهداری از مبلمان ضربه خوردن و تماس اشیای برنده با محصول جلوگیری نمایید.
۷. چوب محصول را با یک دستمال نمدار تمیز کنید.
۸. از ترکیبات شیمیایی برای تمیز کردن هرگز استفاده ننمایید.

نکات عمومی در مراقبت از پارچه :

۱. بهتر است برای تمیز کردن پارچه از برسهای کوچک جارو برقی با قدرت مکش زیاد و نرم استفاده نمایید.
۲. برای جلوگیری از فرسودگی در کوسنها که قالباً با فرسودگی در پارچه صورت می گیرد هر چند وقت یکبار آنها را جابجا نمایید.
۳. در قسمتهای نشیمن که امکان تماس دست و سر هم وجود دارد مراقبت و دقت بیشتری به عمل آید.
۴. در صورت همراه داشتن دستورالعمل براي تميز كاري به آن مراجعه كنيد