چوب

چوب

چوب 600 400 مبلمان وینرال | تولید کننده مبل راحتی

تعریف چوب درختان

چوب ماده ای لینگلوسلولزی است که از ساقه ، شاخه وریشه گیاهان چوبی به دست می آید.

از سلول هایی که بیشتر دوکی شکل و تو خالی هستند تشکیل شده که به موازات یکدیگر و در راستای طول درخت قرار دارند.

در تعریف تجاری به چوب درختان سرپا یا قطع شده و مقطوعاتی که پس از استحصال از آنها به دست می آیند ، گفته می شود.

 

ساختمان چوب

چوب دارای ساختار اسفنجی شکل است . از سلول های مختلفی ساخته شده ( ناهمگن)  که هر یک وظیفه مشخصی دارند.

حدود ۹۰  درصد سلول ها در حهت راستای طولی یا همان محور اصلی درخت قرار دارند و بقیه عمود بر آن هستند ( هر سو نایکسان)

 

 

 

سلول های تشکیل دهنده ساختمان چوب

اگر در مقطع عرضی درخت دقت شود از طرف بیرون به طرف داخل از پوست خارجی ، پوست داخلی ، کامبیوم ( لایه زاینده) ، چوب (برون چوب و درون چوب) و مغز تشکیل شده که در شکل مشاهده می شود.